ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ลำดับ เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ประเภทการติดตั้ง ชื่อผู้ให้บริการ วันที่วางอุปกรณ์ วันที่บันทึกข้อมูล สถานะ
ไม่พบข้อมูลการแจ้งติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี