หลักสูตรที่น่าสนใจ

ชื่อหลักสูตร
จำนวนคน
วันที่สิ้นสุดการสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 5-904 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 26 / 40 2 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 32 / 40 2 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 5-904 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 / 40 2 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 14 / 40 2 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียด
ดูหลักสูตรทั้งหมดจัดทำโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
© 2012-2013 "DBD" ( Department of Business Development )