เงื่อนไขการใช้บริการระบบรับสมัครออนไลน์

เงื่อนไขการใช้บริการระบบรับสมัครออนไลน์

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'กรมพัฒนาธุรกิจการค้า' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข
1. การสมัครสมาชิก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด
7. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้สมัครยินยอมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้
ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่น ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก
 
 ไม่ยอมรับเงื่อนไข (Unaccept)  ยอมรับเงื่อนไข (Accept)